Kategorie

Informacje

Sprawdź koszty dostawy

Regulamin zakupów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem costameble.pl jest firma P.P.H.U. „COSTA MEBLE” Monika Krawczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „COSTA MEBLE” Monika Krawczyk os. Warszawska 4/62 98-400 Wieruszów wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP: 9970092800

REGON: 100871938

Konto bankowe: PKO BP 09 1020 4564 0000 5102 0043 9489

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego costameble.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego costameble.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

II. DEFINICJE:

1. REGULAMIN- niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

2. SKLEP- sklep internetowy dostępny pod adresem www.costameble.pl,

3. SPRZEDAWCA- Monika Krawczyk, prowadząca działanośc gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „COSTA MEBLE” Monika Krawczyk os. Warszawska 4/62 98-400 Wieruszów NIP: 997-009-28-00, REGON 10087938, wpisana do CEIDG,

4. KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego costameble.pl,

5. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

6. UŻYTKOWNIK- każdy przedmiot korzystający ze sklepu internetowego,

7. KONTO- usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwa (login) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

8. REJESTRACJA- proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,

9. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

10. PRODUKT- dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą,

III. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2. Rejestracja w sklepie internetowym costameble.pl jest bezpłatna i dobrowolna.

3. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu internetowego podając w nim prawdziwe dane:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres

c) Miejscowośc

d) Telefon

e) Województwo

f) Kod pocztowy

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi w formie elektronicznej na e-meil podanego przy Rejestracji potwierdzenie o przyjęciu zamówienia. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na różne sposoby:

a) Za pośrednictwem Formularza Zamówien dostępnego na stronie sklepu internetowego www.costameble.pl

b) Pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@costameble.pl

c) Telefonicznie, pod numerem telefonu 784 769 102

2. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące formy płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność gotówkową przy odbiorze osobistym.

c) Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: PKO BP 09 1020 4564 0000 5102 0043 9489.

d) Płatności ratalna poprzez CA Raty.

V. TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY RODUKTU.

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego a w przypadku płatności przelewem- od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

4. W przypadku towarów, które nie znajdują się na magazynie Sprzedającego, termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

5. Dostawy realizowane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 23.00.

6. Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia produktu.

VI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć do klienta produkt bez wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób:

a) Za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu wskazanym w pkt 4.,

b) Pisemnie (list, poczta elektroniczna)

3. W miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie:

a) Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaj wystąpienia wady),

b) Danych kontaktowych składającego reklamację,

c) zdjęć niezgodnego z umową towaru.

4. Reklamacje zgłoszone w formie pisemnej należy przesłać na adres: P.P.H.U. „COSTA Meble” Monika Krawczyk os. Warszawska 462 98-400 Wieruszów

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

6. Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę.

VII. PRAWO DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość,w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: os. Warszawska 4/62 98-400 Wieruszów

b) w formie elektronicznej na adres: sklep@costameble.pl

Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostat-niej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsię-biorstwa umowę uważa się za niezawartą.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta do-wodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1182) dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie.

2. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania zmiany danych wprowadzonych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

                                 

                                  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypelnic i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE KLIENTA                                         P.P.H.U. COSTA MEBLE MONIKA KRAWCZYK                                                                      OŚ. WARSZAWSKA 4/62                                                               98-400 WIERUSZÓW

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta …..……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta …..……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………….

Data i podpis Konsumenta

 

(*) niepotrzebne skreślić


Kupujesz najtaniej wiele produktów z naszej fabryki mebli
Dostawa PREMIUM szybka, bezpieczna dostawa mebli
Szybka realizacja wybrane meble dostępne od ręki!
24 miesięczna gwarancja kupujesz bezpiecznie meble z gwarancją